ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ขั้นตอนการขอรับบริการกับ FQA
อัตราค่าธรรมเนียม การตรวจวิเคราะห์
วิธีการชำระเงิน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
dot
dot
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Food Allergen
Link ภายนอกที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ศูนย์วิทยบริการคณะดูงาน จากประเทศสิงคโปร์ ดูงาน FQA วันที่ 20 ก.ค 60

    

คณะดูงาน จากประเทศเวียดนาม ดูงาน FQA วันที่ 18 ก.ค. 60

   

บุตรเกษตรกรมืออาชีพ (Advance Young Smart Farmer) จากโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร ดูงาน FQA วันที่ 18 ก.ค. 60
การบรรยายเรื่อง "ฉลากโภชนาการ โอกาสของผู้ผลิตและประโยชน์ต่อผู้บริโภค" วันที่ 16 ก.ค. 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ. สงขลา

    

คณะข้าราชการและนักเรียนนายร้อยจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เข้าศึกษาดูงานที่ FQA เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560

    

FQA จัดกิจกรรมการฝึกอบรม เรื่อง “ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 และการเตรียมการเพื่อรองรับข้อกำหนด ISO/IEC 17025 ฉบับใหม่”
ภาพกิจกรรม คณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานที่ FQA เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

    

ภาพกิจกรรม บุคลากรของ FQA เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025” ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

    

ภาพกิจกรรม วิทยากรจาก FQA เข้าร่วมถ่ายทอดความรู้ในกิจกรรมโครงการศูนย์อาหารปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาพกิจกรรม นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เยี่ยมชมดูงาน FQA วันที่ 27 เมษายน 2560

    

หน้า 8/16
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  [ถัดไป]
[Go to top]