ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ขั้นตอนการขอรับบริการกับ FQA
อัตราค่าธรรมเนียม การตรวจวิเคราะห์
วิธีการชำระเงิน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
dot
dot
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Food Allergen
Link ภายนอกที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ศูนย์วิทยบริการอบรม ISO/IEC 17025:2017 วันที่ 4-5 ตุลาคม 2561

     

ภาพกิจกรรม แนวทางการจัดประเภทอาหาร วันที่ 2 ต.ค.2561

     

ภาพกิจกรรม งานเกษียณอายุราขการ วันที่ 1 ต.ค.2561

     

ภาพกิจกรรม งานสัมมนานานาชาติ “International Seminar on : Future Food for Well Being” Future Food and Trend & International Industry Forum on latest Development in Extrusion เนื่องในวันครบรอบ 50 ปี สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

    

ภาพกิจกรรม งาน THAILAND LAB INTERNATIONAL 2018 วันที่ 12-14 กันยายน 2561

   

 

งานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการยกระดับและขยายเครือข่ายศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร (KU FIRST Net) สู่มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านเกษตรและอาหาร (Agri-Food) ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก-ตะวันออกลุ่มน้ำโขง (EWEC)

   

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (วิชาการ) เรื่อง “การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการและการคำนวณฉลากโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหาร” เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2561 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    

FQA จัดบรรยายในหัวข้อ “รู้ไว้ได้ประโยชน์&เพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์อาหารด้วยมาตรฐานฮาลาลและฉลากข้อมูลโภชนาการ”

   

ศึกษาดูงานสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

   

เยี่ยมชมดูงาน FQA วันที่ 3 ก.ค. 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยความร่วมมือ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงต่างประเทศ ดำเนินการจัดฝึกอบรมในหลัดสูตร “ Food Security -Postharvest, Processing and Quality Assur

     

หน้า 6/16
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  [ถัดไป]
[Go to top]