ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ขั้นตอนการขอรับบริการกับ FQA
อัตราค่าธรรมเนียม การตรวจวิเคราะห์
วิธีการชำระเงิน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
dot
dot
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Food Allergen
Link ภายนอกที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ศูนย์วิทยบริการศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) ประชุมทบทวนการบริหาร (Management Review) ประจำปี 2562

    

เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตร ประเทศบังคลาเทศ เยี่ยมชมดูงาน FQA

    

งาน " เกษมสันต์วันเกษียณ " ประจำปี 2562

   

THAILAND LAB INTERNATIONAL 2019

   

Decision Rules

    

ภาพกิจกรรม นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร

   

ภาพกิจกรรม คณะนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร

   

งานสัมมนา THAILAND INDUSTRIAL FAIR 2019 และงาน FOOD PACK ASIA 2019 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

   

ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหารเข้าร่วมการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุและขยายการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ในวันที่ 10 – 11 มกราคม 2562 โดยสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

    

ภาพกิจกรรม นักศึกษา จากคณะเทคโนโลยีอาหาร วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต

    

หน้า 5/16
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  [ถัดไป]
[Go to top]