ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ขั้นตอนการขอรับบริการกับ FQA
อัตราค่าธรรมเนียม การตรวจวิเคราะห์
วิธีการชำระเงิน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
dot
dot
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Food Allergen
Link ภายนอกที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ศูนย์วิทยบริการศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) ต้อนรับ ผู้ประกอบการจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันที่ 18 มีนาคม 2565

   

ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) ต้อนรับ รองศาสตราจารย์ประภาศิริ พงษ์ประยูรและนิสิตภาควิชาเคมี ศึกษาดูงาน วันที่ 29 พ.ย. 2564

    

บุคลากรศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) เข้าร่วมประชุมทบทวนการบริหาร (Management Review) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ประจำปี 2564

   

ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) เข้ารับการตรวจประเมิน เพื่อต่ออายุ (Reassessment) และขยายขอบข่าย (Extended scope) ตามมาตรฐานระบบ ISO/IEC 17025 ประจำปี 2564

   

คณะอาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ดูงาน FQA 22 ธ.ค. 2563

    

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA)

   

ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) ให้การต้อนรับคณะผู้แทนของสถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ ประจำประเทศไทย

     

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดูงาน FQA

    

ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) เข้าร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์งานบริการวิเคราะห์/ทดสอบ ในงาน Thailand Lab International 2020

   

นางสาวศุภธิดา พิมพิสนฑ์และนางไพลิน ชำนาญศิลป์ นักวิทยาศาสตร์ ของศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในงาน PROPAK ASIA 2020

   

หน้า 3/16
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  [ถัดไป]
[Go to top]