ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ขั้นตอนการขอรับบริการกับ FQA
อัตราค่าธรรมเนียม การตรวจวิเคราะห์
วิธีการชำระเงิน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
dot
dot
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Food Allergen
Link ภายนอกที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ศูนย์วิทยบริการการตรวจประเมินเพื่อขอต่ออายุใบรับรอง (Reassessment)
ฝึกอบรมข้อกำหนด ISO/IEC 17025

   

เยี่ยมชม FQA จาก College of HospitalityManagement, Central Philippine University (CPU)ประเทศฟิลิปปินส์

   

จัดนิทรรศการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 7

    

กิจกรรมประชุมระดมสมอง ครั้งที่ 1 (โครงการสมรรถนะฯ)

   

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ศึกษาดูงานเยี่ยมชม FQA

   

งาน "You' re Our PRIDE 2013"

     

กิจกรรมการสร้างเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

   

ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารลดเค็ม

    

FQA อบรม ISO 17025

   

หน้า 14/16
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  [ถัดไป]
[Go to top]