ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ขั้นตอนการขอรับบริการกับ FQA
อัตราค่าธรรมเนียม การตรวจวิเคราะห์
วิธีการชำระเงิน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
dot
dot
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Food Allergen
Link ภายนอกที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ศูนย์วิทยบริการศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) ต้อนรับคณาจารย์จากวิทยาสถานปัจเจกวิทยากัมพูชา เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ วันที่ 24 มิ.ย. 2565article

    

ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 20 เมษายน 2565

    

ห้องปฏิบัติการศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 วันที่ 9 เมษายน 2565

   

ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) ต้อนรับ ผู้ประกอบการจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันที่ 18 มีนาคม 2565

   

ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) ต้อนรับ ผู้ประกอบการจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันที่ 18 มีนาคม 2565

   

ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) ต้อนรับ รองศาสตราจารย์ประภาศิริ พงษ์ประยูรและนิสิตภาควิชาเคมี ศึกษาดูงาน วันที่ 29 พ.ย. 2564

    

บุคลากรศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) เข้าร่วมประชุมทบทวนการบริหาร (Management Review) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ประจำปี 2564

   

ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) เข้ารับการตรวจประเมิน เพื่อต่ออายุ (Reassessment) และขยายขอบข่าย (Extended scope) ตามมาตรฐานระบบ ISO/IEC 17025 ประจำปี 2564

   

คณะอาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ดูงาน FQA 22 ธ.ค. 2563

    

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA)

   

หน้า 1/14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  [ถัดไป]
[Go to top]