ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ขั้นตอนการขอรับบริการกับ FQA
อัตราค่าธรรมเนียม การตรวจวิเคราะห์
วิธีการชำระเงิน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
dot
dot
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Food Allergen
Link ภายนอกที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ศูนย์วิทยบริการบุคลากรศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) เข้าร่วมประชุมทบทวนการบริหาร (Management Review) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ประจำปี 2564

   

ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) เข้ารับการตรวจประเมิน เพื่อต่ออายุ (Reassessment) และขยายขอบข่าย (Extended scope) ตามมาตรฐานระบบ ISO/IEC 17025 ประจำปี 2564

   

คณะอาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ดูงาน FQA 22 ธ.ค. 2563

    

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA)

   

ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) ให้การต้อนรับคณะผู้แทนของสถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ ประจำประเทศไทย

     

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดูงาน FQA

    

ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) เข้าร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์งานบริการวิเคราะห์/ทดสอบ ในงาน Thailand Lab International 2020

   

นางสาวศุภธิดา พิมพิสนฑ์และนางไพลิน ชำนาญศิลป์ นักวิทยาศาสตร์ ของศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในงาน PROPAK ASIA 2020

   

นางสาวศุภธิดา พิมพิสนฑ์และนางไพลิน ชำนาญศิลป์ นักวิทยาศาสตร์ ของศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในงาน PROPAK ASIA 2020

   

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน FQA

    

หน้า 1/14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  [ถัดไป]
[Go to top]