ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ขั้นตอนการขอรับบริการกับ FQA
อัตราค่าธรรมเนียม การตรวจวิเคราะห์
วิธีการชำระเงิน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
dot
dot
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Food Allergen
Link ภายนอกที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ศูนย์วิทยบริการงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการยกระดับและขยายเครือข่ายศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร (KU FIRST Net) สู่มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านเกษตรและอาหาร (Agri-Food) ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก-ตะวันออกลุ่มน้ำโขง (EWEC)

   

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (วิชาการ) เรื่อง “การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการและการคำนวณฉลากโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหาร” เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2561 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    

FQA จัดบรรยายในหัวข้อ “รู้ไว้ได้ประโยชน์&เพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์อาหารด้วยมาตรฐานฮาลาลและฉลากข้อมูลโภชนาการ”

   

ศึกษาดูงานสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

   

เยี่ยมชมดูงาน FQA วันที่ 3 ก.ค. 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยความร่วมมือ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงต่างประเทศ ดำเนินการจัดฝึกอบรมในหลัดสูตร “ Food Security -Postharvest, Processing and Quality Assur

     

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เยี่ยมชมดูงาน FQA

    

 

 

 

บริษัทข้าว ซี.พี. จำกัด เยี่ยมชมดูงาน FQA วันที่ 2 เมษายน 2561

     

นิสิตภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน 28 มีนาคม 2561
คณะผู้เข้าฝึกอบรมโครงการกิจกรรมการสร้างและพัฒนาเกษตรกร ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าการเกษตร ภายใต้โครงการเกษตร อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 เข้าศึกษาดูงานเมื่อวันที่ 7 มี.ค.61

    

การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11

    

หน้า 1/11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  [ถัดไป]
[Go to top]