ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ขั้นตอนการขอรับบริการกับ FQA
อัตราค่าธรรมเนียม การตรวจวิเคราะห์
วิธีการชำระเงิน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
dot
dot
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Food Allergen
Link ภายนอกที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ศูนย์วิทยบริการงาน " เกษมสันต์วันเกษียณ " ประจำปี 2562

   

THAILAND LAB INTERNATIONAL 2019

   

Decision Rules

    

ภาพกิจกรรม นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร

   

ภาพกิจกรรม คณะนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร

   

งานสัมมนา THAILAND INDUSTRIAL FAIR 2019 และงาน FOOD PACK ASIA 2019 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

   

ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหารเข้าร่วมการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุและขยายการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ในวันที่ 10 – 11 มกราคม 2562 โดยสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

    

ภาพกิจกรรม นักศึกษา จากคณะเทคโนโลยีอาหาร วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต

    

อบรม ISO/IEC 17025:2017 วันที่ 4-5 ตุลาคม 2561

     

ภาพกิจกรรม แนวทางการจัดประเภทอาหาร วันที่ 2 ต.ค.2561

     

หน้า 1/12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  [ถัดไป]
[Go to top]