ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ขั้นตอนการขอรับบริการกับ FQA
อัตราค่าธรรมเนียม การตรวจวิเคราะห์
วิธีการชำระเงิน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
dot
dot
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Food Allergen
Link ภายนอกที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ศูนย์วิทยบริการบริษัทข้าว ซี.พี. จำกัด เยี่ยมชมดูงาน FQA วันที่ 2 เมษายน 2561

     

นิสิตภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน 28 มีนาคม 2561
คณะผู้เข้าฝึกอบรมโครงการกิจกรรมการสร้างและพัฒนาเกษตรกร ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าการเกษตร ภายใต้โครงการเกษตร อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 เข้าศึกษาดูงานเมื่อวันที่ 7 มี.ค.61

    

การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11

    

วิสาหกิจชุมชนสู่อาซียน 2017

   

การบรรยาย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการผลิตอาหารตามมาตรฐานฮาลาลและคุณค่าทางโภชนาการผลิตภัณฑ์ฮาลาลของประเทศไทย วันที่ 15 ก.ย. 60

    

ภาพกิจกรรม งาน THAILAND LAB INTERNATIONAL 2017 วันที่ 6 – 8 ก.ย. 2560

   

ภาพกิจกรรม บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด ดูงาน FQA วันที่ 30 ส.ค. 60

    

คณะผู้บริหาร จาก Visayas State University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ดูงาน FQA วันที่ 18 ก.ค. 60

     

คณะดูงาน จากประเทศสิงคโปร์ ดูงาน FQA วันที่ 20 ก.ค 60

    

หน้า 1/10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  [ถัดไป]
[Go to top]