ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ขั้นตอนการขอรับบริการกับ FQA
อัตราค่าธรรมเนียม การตรวจวิเคราะห์
วิธีการชำระเงิน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
dot
dot
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Food Allergen
Link ภายนอกที่น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ศูนย์วิทยบริการ
คณะข้าราชการและนักเรียนนายร้อยจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เข้าศึกษาดูงานที่ FQA เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560

ภาพกิจกรรม

คณะข้าราชการจำนวน 6 นายและนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 4 จำนวน 8 นาย

จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เข้าศึกษาดูงานที่ FQA เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560

 

 

 

 

__________________________ Thank you __________________________
กิจกรรมภายใน FQA

ภาพกิจกรรม บูธประชาสัมพันธ์กิจกรรม Functional Ingredients R&D Matching from the Ground Up วันที่ 31 สิงหาคม 2566 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) ต้อนรับคณะดูงานจาก Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 23 สิงหาคม 2566
ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 18 เมษายน 2566
ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 18 เมษายน 2566
ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) ต้อนรับคณะดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วันที่ 5 เมษายน 2566
ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) ต้อนรับผู้ประกอบการจากกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรเชิงบูรณาการ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม วันที่ 22 มี.ค. 2566
ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) ต้อนรับ นิสิต/นักศึกษา จากโครงการ Temasek Foundation International Specialists' Community Action and Leadership Exchange (TFI-SCALE) 2022 (Outbound Program in Thailand) วันที่ 16 มีนาคม 2566
ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) ต้อนรับ ผู้บริหารและคณาจารย์จาก Ishikawa Prefectural University ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 19 มกราคม 2566
ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนนายร้อย จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วันที่ 24 พ.ย. 2565
ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) ให้การต้อนรับคณะดูงานจากบริษัท Soda Aromatic Co., Ltd และบริษัท เค เอช โรเบิร์ตส์ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 26 ตุลาคม 2565
ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) ให้การต้อนรับคณะดูงานจากบริษัท Soda Aromatic Co., Ltd และบริษัท เค เอช โรเบิร์ตส์ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 26 ตุลาคม 2565
ภาพกิจกรรม บูธประชาสัมพันธ์ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ในงาน Thailand LAB International 2022 วันที่ 14 - 16 กันยายน 2565 ไบเทค บางนา
ภาพกิจกรรม การสัมมนาหัวข้อ การตรวจสอบอาหารปลอดภัย โดย ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA LAB) วันที่ 14 กันยายน 2565 งาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2022 ไบเทค บางนา
ภาพกิจกรรม การสัมมนาหัวข้อ การตรวจสอบอาหารปลอดภัย โดย ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA LAB) วันที่ 14 กันยายน 2565 งาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2022 ไบเทค บางนา
ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) ให้การต้อนรับคณะผู้ร่วมงานชาวญี่ปุ่นและสิงคโปร์ ของ บริษัท เค เอช โรเบิร์ตส์ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 25 สิงหาคม 2565
ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) ต้อนรับคณะอาจารย์จาก Champasack University เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) ต้อนรับคณาจารย์จากวิทยาสถานปัจเจกวิทยากัมพูชา เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ วันที่ 24 มิ.ย. 2565
ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 20 เมษายน 2565
ห้องปฏิบัติการศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 วันที่ 9 เมษายน 2565
ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) ต้อนรับ ผู้ประกอบการจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันที่ 18 มีนาคม 2565
ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) ต้อนรับ ผู้ประกอบการจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันที่ 18 มีนาคม 2565
ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) ต้อนรับ รองศาสตราจารย์ประภาศิริ พงษ์ประยูรและนิสิตภาควิชาเคมี ศึกษาดูงาน วันที่ 29 พ.ย. 2564
บุคลากรศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) เข้าร่วมประชุมทบทวนการบริหาร (Management Review) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ประจำปี 2564
ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) เข้ารับการตรวจประเมิน เพื่อต่ออายุ (Reassessment) และขยายขอบข่าย (Extended scope) ตามมาตรฐานระบบ ISO/IEC 17025 ประจำปี 2564
คณะอาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ดูงาน FQA 22 ธ.ค. 2563
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA)
ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) ให้การต้อนรับคณะผู้แทนของสถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ ประจำประเทศไทย
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดูงาน FQA
ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) เข้าร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์งานบริการวิเคราะห์/ทดสอบ ในงาน Thailand Lab International 2020
นางสาวศุภธิดา พิมพิสนฑ์และนางไพลิน ชำนาญศิลป์ นักวิทยาศาสตร์ ของศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในงาน PROPAK ASIA 2020
นางสาวศุภธิดา พิมพิสนฑ์และนางไพลิน ชำนาญศิลป์ นักวิทยาศาสตร์ ของศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในงาน PROPAK ASIA 2020
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน FQA
ภาพกิจกรรม อาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าเยี่ยมชมดูงาน FQA
ภาพกิจกรรม บ. เจเอสเอลโกลบอล มีเดีย จำกัด เข้าเยี่ยมชมดูงาน FQA
ภาพบรรยากาศกิจกรรม Food Pack Asia 2020
ภาพกิจกรรม ผู้ประกอบการ SMEs เข้าเยี่ยมชมดูงาน FQA
ภาพกิจกรรม จุดประกายไอเดียอาชีพใหม่วัยว่างงาน เข้าเยี่ยมชม FQA
ภาพกิจกรรม นักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยมชมดูงาน FQA วันที่ 23 มกราคม 2563
คุณภมรมาศ ทองหล่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร ได้รับโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ สายสนับสนุน และช่วยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2562
ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) จัดกิจกรรมทำบุญศูนย์ฯ ประจำปี 2562
ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) ประชุมทบทวนการบริหาร (Management Review) ประจำปี 2562
เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตร ประเทศบังคลาเทศ เยี่ยมชมดูงาน FQA
งาน " เกษมสันต์วันเกษียณ " ประจำปี 2562
THAILAND LAB INTERNATIONAL 2019
Decision Rules
ภาพกิจกรรม นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร
ภาพกิจกรรม คณะนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร
งานสัมมนา THAILAND INDUSTRIAL FAIR 2019 และงาน FOOD PACK ASIA 2019 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหารเข้าร่วมการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุและขยายการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ในวันที่ 10 – 11 มกราคม 2562 โดยสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ภาพกิจกรรม นักศึกษา จากคณะเทคโนโลยีอาหาร วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต
อบรม ISO/IEC 17025:2017 วันที่ 4-5 ตุลาคม 2561
ภาพกิจกรรม แนวทางการจัดประเภทอาหาร วันที่ 2 ต.ค.2561
ภาพกิจกรรม งานเกษียณอายุราขการ วันที่ 1 ต.ค.2561
ภาพกิจกรรม งานสัมมนานานาชาติ “International Seminar on : Future Food for Well Being” Future Food and Trend & International Industry Forum on latest Development in Extrusion เนื่องในวันครบรอบ 50 ปี สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ภาพกิจกรรม งาน THAILAND LAB INTERNATIONAL 2018 วันที่ 12-14 กันยายน 2561
งานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการยกระดับและขยายเครือข่ายศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร (KU FIRST Net) สู่มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านเกษตรและอาหาร (Agri-Food) ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก-ตะวันออกลุ่มน้ำโขง (EWEC)
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (วิชาการ) เรื่อง “การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการและการคำนวณฉลากโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหาร” เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2561 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
FQA จัดบรรยายในหัวข้อ “รู้ไว้ได้ประโยชน์&เพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์อาหารด้วยมาตรฐานฮาลาลและฉลากข้อมูลโภชนาการ”
ศึกษาดูงานสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
เยี่ยมชมดูงาน FQA วันที่ 3 ก.ค. 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยความร่วมมือ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงต่างประเทศ ดำเนินการจัดฝึกอบรมในหลัดสูตร “ Food Security -Postharvest, Processing and Quality Assur
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เยี่ยมชมดูงาน FQA
บริษัทข้าว ซี.พี. จำกัด เยี่ยมชมดูงาน FQA วันที่ 2 เมษายน 2561
นิสิตภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน 28 มีนาคม 2561
คณะผู้เข้าฝึกอบรมโครงการกิจกรรมการสร้างและพัฒนาเกษตรกร ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าการเกษตร ภายใต้โครงการเกษตร อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 เข้าศึกษาดูงานเมื่อวันที่ 7 มี.ค.61
การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11
วิสาหกิจชุมชนสู่อาซียน 2017
การบรรยาย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการผลิตอาหารตามมาตรฐานฮาลาลและคุณค่าทางโภชนาการผลิตภัณฑ์ฮาลาลของประเทศไทย วันที่ 15 ก.ย. 60
ภาพกิจกรรม งาน THAILAND LAB INTERNATIONAL 2017 วันที่ 6 – 8 ก.ย. 2560
ภาพกิจกรรม บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด ดูงาน FQA วันที่ 30 ส.ค. 60
คณะผู้บริหาร จาก Visayas State University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ดูงาน FQA วันที่ 18 ก.ค. 60
คณะดูงาน จากประเทศสิงคโปร์ ดูงาน FQA วันที่ 20 ก.ค 60
คณะดูงาน จากประเทศเวียดนาม ดูงาน FQA วันที่ 18 ก.ค. 60
บุตรเกษตรกรมืออาชีพ (Advance Young Smart Farmer) จากโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร ดูงาน FQA วันที่ 18 ก.ค. 60
การบรรยายเรื่อง "ฉลากโภชนาการ โอกาสของผู้ผลิตและประโยชน์ต่อผู้บริโภค" วันที่ 16 ก.ค. 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ. สงขลา
FQA จัดกิจกรรมการฝึกอบรม เรื่อง “ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 และการเตรียมการเพื่อรองรับข้อกำหนด ISO/IEC 17025 ฉบับใหม่”
ภาพกิจกรรม คณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานที่ FQA เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
ภาพกิจกรรม บุคลากรของ FQA เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025” ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
ภาพกิจกรรม วิทยากรจาก FQA เข้าร่วมถ่ายทอดความรู้ในกิจกรรมโครงการศูนย์อาหารปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาพกิจกรรม นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เยี่ยมชมดูงาน FQA วันที่ 27 เมษายน 2560
ภาพกิจกรรม นิสิตภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน FQA เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
ภาพกิจกรรม FQA ร่วมออกบูท การประชุมวิชาการสำหรับนักกำหนดอาหาร/ นักโภชนาการ/ โภชนาการ หัวข้อ นักกำหนดอาหารในยุคไทยแลนด์ ๔.0 (Dietitians for Thailand 4.0)
ภาพกิจกรรม คณะนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เยี่ยมชมดูงาน FQA วันที่ 20 เมษายน 2560
ภาพกิจกรรม สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เยี่ยมชมดูงาน FQA วันที่ 16 มีนาคม 2560
ภาพกิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ เยี่ยมชมดูงาน FQA วันที่ 31 มีนาคม 2560
ภาพกิจกรรม ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร เยี่ยมชมดูงาน FQA วันที่ 29 มีนาคม 2560
ภาพกิจกรรม การสัมมนาเรื่อง ลดปริมาณเกลือโซเดียมเพื่อสุขภาพผู้บริโภค ปี2 วันที่ 23 มีนาคม 2560 คุณนุชจรี ประสมศรี ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากร
ภาพกิจกรรม ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) ดูงาน ห้องปฏิบัติกลาง (ประเทศไทย) วันที่ 28 มี.ค. 60
ภาพกิจกรรม งานเกษตรศาสตร์ รวมพลังขับเคลื่อน Thailand 4.0 วันที่ 17 มีนาคม 2560
ภาพกิจกรรม FQA ร่วมออกบูธงาน Food Focus Thailand Roadmap #38 : Functional F&B Edition วันที่ 24 มีนาคม 2560
ภาพกิจกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เยี่ยมชมดูงาน FQA วันที่ 10 มีนาคม 2560
ภาพกิจกรรม นิสิตระดับปริญญาโทและเอก ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมดูงาน FQA วันที่ 7 มีนาคม 2560
ภาพกิจกรรม หลักสูตร Study Tour or Food Safety Control-lmplementation and Coordination วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
ภาพกิจกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา เยี่ยมชมดูงาน FQA วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
ตลาดนัด ไอเดีย ไอโดน ครั้งที่ 2
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เยี่ยมชมดูงาน FQA
การประชุมทบทวนการบริหาร (Management Review) ประจำปี 2559
สำนักงาน อ.ส.ค ภาคใต้ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาโครงสร้างห้องปฎิบัติการ
ข้าราชการและนักเรียนนายร้อยเข้าศึกษาดูงาน FQA
FQA ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมสัมมนาวิชาการในงาน THAILAND LAB 2016